PODMIENKY

Súhlasím s podmienkami
Nesúhlasím s podmienkami

Podmienky („Podmienky“), za ktorých môžete používať túto webovú stránku („Webová stránka“) spoločnosti Pioneer Asset Management S.A., člena skupiny Amundi, („Spoločnosti“) sú nasledovné.

Komisia pre dohľad nad finančným sektorom (Comission de Surveillance du Secteur Financier) usmerňuje Spoločnosť. Jej úrad sa nachádza na adrese 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg a je zaregistrovaná v Luxembursku pod č. R.C., Časť B 57 255, Č. DPH LU19067537, daňové identifikačné č. 1996 2220 382.

POUŽÍVATELIA

Táto webová stránka nie je určená pre žiadnu osobu v žiadnej jurisdikcii, v ktorej (z dôvodu národnosti osoby, bydliska alebo iného) je zverejnenie alebo dostupnosť tejto webovej stránky zakázaná. Osoby, ktorých sa takéto zákazy týkajú, nesmú vstupovať na túto webovú stránku. Táto webová stránka a obsah, ktorý je na nej zverejnený, by sa nemali považovať za žiadosť, radu, ponuku alebo odporúčanie pre žiadny cenný papier v jurisdikcii, kde by bola takáto žiadosť, alebo odporúčanie nezákonné alebo nepovolené. Spoločnosť neposkytuje žiadne vyhlásenie, že táto webová stránka alebo obsah, ktorý sa na nej nachádza, je vhodný alebo dostupný pre potrebu v ktorejkoľvek jurisdikcii. Nie je zámerom, aby boli tieto informácie publikované alebo sprístupnené osobe v jurisdikcii, v ktorej by ich zverejnenie alebo sprístupnenie spôsobilo porušenie príslušných zákonov alebo predpisov. Najmä to, že s určitými fondami sa môže obchodovať iba v určitých jurisdikciách. Používateľ by sa mal uistiť, že využívanie týchto informácií a prípadné následné transakcie fondu neporušujú žiadne takéto obmedzenia. Je to predovšetkým zodpovednosť užívateľa, aby sa informoval a dodržiaval všetky príslušné zákony a predpisy v ktorejkoľvek relevantnej jurisdikcii. Prístupom na túto webovú stránku vyhlasujete a garantujete, že príslušné zákony a predpisy vašej jurisdikcie vám umožňujú prístup na túto webovú stránku a že ste súhlasili s podmienkami, ktoré sú na nej uvedené.

Nič na tejto webovej stránke nie je investičnou radou a potenciálni investori by mali pred investovaním požiadať o vhodnú profesionálnu radu. Fondy, na ktoré sa odvoláva táto webová stránka, nemusia byť vhodné pre každého. Investori a potenciálni investori by mali požiadať investičného poradcu o vhodnú radu s ohľadom na vhodnosť a s ohľadom na skutočnosť, či sa vyžadujú vládne alebo iné povolenia, alebo či je potrebné dodržať určité formality pri investovaní do konkrétneho fondu. Investície do fondov môžu mať daňové dôsledky a preto je dôležité uvedomiť si, že Spoločnosť neposkytuje daňové rady. Úrovne a základy zdanenia sa môžu meniť. Mali by ste sa poradiť so svojim daňovým poradcom, aby ste porozumeli príslušným daňovým dôsledkom. Upisovania vo fonde sa môžu uskutočňovať iba na základe príslušných ponukových dokumentov a nemôžu sa realizovať cez túto webovú stránku.

Ktorýkoľvek používateľ, ktorý v akejkoľvek forme distribuuje informácie inej osobe, prevzaté z tejto webovej stránky, súhlasí s tým, že pripojí kópiu tejto strany a získa súhlas takejto inej osoby, aby splnila podmienky uvedené na tejto strane.

Informácie, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke, nie sú určené na distribúciu a nepredstavujú ponuku na predaj alebo navádzanie k ponuke na nákup žiadnych cenných papierov alebo služieb v Spojených štátoch alebo na ktoromkoľvek z ich území alebo dŕžav na základe ich jurisdikcie alebo v prospech osoby Spojených štátov. Pre účely týchto podmienok zahŕňa osoba Spojených štátov, ale nie je obmedzená na osobu (vrátane partnerstva, korporácie, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo podobného subjektu), ktorá je občanom alebo obyvateľom Spojených štátov a je organizovaná alebo založená podľa zákonov Spojených štátov. Fondy, na ktoré sa odkazuje na tejto webovej stránke, neboli zaregistrované v Spojených štátoch podľa Zákona o investičných spoločnostiach z roku 1940 a podielové listy alebo akcie takýchto fondov nie sú zaregistrované v Spojených štátoch podľa Zákona Spojených štátov o cenných papieroch z roku 1933 v platnom znení.

Výkonnosť minulého obdobia nezaručuje a nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. Neexistuje žiadna istota, že krajiny, trhy alebo sektory dosiahnu taký výkon, ako sa očakával. Investície sú spojené s určitými rizikami, vrátane politických a menových rizík. Výnosy z investície a hodnota istiny môžu klesať, ako aj stúpať a môžu viesť k strate celého investovaného kapitálu. Určité fondy môžu v podstate investovať do ktoréhokoľvek alebo do kombinácie (i) cenných papierov rozvíjajúcich sa trhov, vystavujúc fond vyššej likvidite, menovým, politickým, regulačným a ekonomickým rizikám; (ii) cenných papierov na jednom trhu/sektore, ktoré podliehajú vyššej koncentrácii rizika ako investície so širšie diverzifikovaným portfóliom; (iii) spoločností s malou kapitalizáciou, ktoré podliehajú vyššiemu riziku neplnenia, likvidity alebo volatility ako pri investovaní do spoločností s veľkou kapitalizáciou; a (iv) cenných papierov s nižším ako investičným stupňom, ktoré podliehajú vyššiemu riziku protistrany/úveru, trhu a likvidity ako cenné papiere s investičným stupňom. Takéto investície môžu vystaviť hodnotu vlastného kapitálu fondu výraznej strate. Určité fondy môžu investovať aj do finančných derivačných nástrojov, ktoré môžu vystaviť príslušný fond výraznému riziku protistrany/úveru, trhovému riziku a riziku likvidity a potenciálnej výraznej strate. Prosím, uvedomte si, že aj výkyvy meny môžu ovplyvniť hodnotu zahraničných investícií.

PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE

Spoločnosť vám udeľuje obmedzené právo na používanie tejto webovej stránky. Vaše právo používať túto webovú stránku si vyžaduje váš súhlas dodržiavať tieto podmienky v celom rozsahu, ako aj ostatné pravidlá, postupy, zásady, podmienky, ktoré regulujú celú alebo časť tejto internetovej adresy. Spoločnosť môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zrušiť vaše právo používať celú alebo časť tejto webovej stránky. Nesmiete porušiť alebo sa pokúsiť porušiť bezpečnosť tejto webovej stránky.

OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť informácie, ktoré poskytuje na tejto webovej stránke.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Autorské práva a všetky ostatné práva duševného vlastníctva, ktoré sú na tejto webovej stránke a každá informácia, ktorá sa uvádza na alebo prostredníctvom tejto webovej stránky je vlastníctvom Spoločnosti alebo tretej strany - poskytovateľa licencie. Nemôžete žiadnym spôsobom alebo na žiadne médium pre tretiu stranu kopírovať, meniť, publikovať, povoľovať, predávať alebo ďalej predávať, ďalej prenášať, alebo inak sprístupňovať informácie získané z tejto webovej stránky, ak nedostanete predchádzajúci písomný súhlas.

DOSTUPNOSŤ WEBOVEJ STRÁNKY

Spoločnosť sa bude snažiť, aby bola táto webová stránka prístupná, ale nemôže zaručiť, že webová stránka bude nepretržite v prevádzke, alebo bez prerušení alebo bez chýb. Nesmiete sa pokúšať o zasahovanie do riadnej prevádzky tejto webovej stránky a predovšetkým sa nesmiete pokúšať obchádzať bezpečnosť, úmyselne poškodiť, nabúrať sa do alebo inak narušiť počítačový systém, server, webovú stránku, smerovač (router) alebo akékoľvek iné zariadenie pripojené na internet.

Spoločnosť si vyhradzuje právo opraviť, zlepšiť alebo zmeniť túto webovú stránku a dočasne zastaviť prístup na túto webovú stránku z dôvodu údržby alebo skvalitňovania.

ODPOVEDNOSŤ

Táto webová stránka sa poskytuje na základe „as is“ (ako stojí a leží) a ani Spoločnosť, ani žiadny z poskytovateľov informácií, poskytovateľov licencie, riaditeľov, zamestnancov alebo agentov nezaručuje, že ich prísun informácií pre používateľov („služba“) bude neprerušený alebo bez chýb, ani Spoločnosť alebo ktorýkoľvek z poskytovateľov informácií, poskytovateľov licencie, riaditeľov, zamestnancov alebo agentov neposkytujú záruku s ohľadom na výsledky, ktoré sa majú získať z používania služby.

Služba sa rozširuje bez akýchkoľvek záruk, či už explicitných alebo implicitných, vrátane ale bez obmedzenia, záruk právneho titulu alebo záruk na dostatočnú kvalitu alebo vhodnosť na konkrétny účel alebo inak, iných ako tých záruk, ktoré sú implicitné a nie je možné ich vylúčiť, obmedziť alebo zmeniť podľa príslušného zákona.

Všetky podmienky, záruky alebo vyhlásenia, ktoré nie sú explicitne uvedené v týchto podmienkach, sa vylučujú čo v najširšom rozsahu, ktoré povoľuje zákon.

Ste zodpovedný za to, že zabezpečíte, aby váš počítačový systém spĺňal všetky relevantné technické špecifikácie, ktoré sú nevyhnutné pre používanie tejto webovej stránky. Tiež chápete, že Spoločnosť nemôže a negarantuje alebo nezaručuje, že materiál, ktorý je dostupný na webovej stránke bude bez zavírenia, vírusov a / alebo iného kódu, ktorý má kontaminované alebo deštruktívne vlastnosti. Ste zodpovedný za vykonanie dostatočných postupov a kontrol vírusov (vrátane antivírusových a iných bezpečnostných kontrol), aby ste mohli uspokojiť vaše konkrétne požiadavky na presnosť vstupných údajov a výstupu.

Spoločnosť poskytuje službu bezplatne a preto ani Spoločnosť, ani ktokoľvek iný zapojený do tvorby, výroby a doručovania služby (spolu „Poskytovatelia služby“) nebude zodpovedný (za úmyselné porušenie práva, zmluvy alebo inak) za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody, vyplývajúce z používania tejto webovej stránky, alebo služby, alebo z neschopnosti používať túto webovú stránku, alebo službu, alebo z porušenia záruky. Poskytovatelia služby nebudú žiadnym spôsobom zodpovední za činy alebo vynechania používateľa v súvislosti so službou alebo z neschopnosti používať službu alebo z porušenia záruky. Poskytovatelia služby nebudú žiadnym spôsobom zodpovední za akýkoľvek výber alebo zachovanie platnosti, alebo činy alebo vynechania používateľa v súvislosti so službou. Poskytovatelia služby nie sú zodpovední za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá by mohla vyplývať zo zadržania služieb tretími stranami, krádež, chyby prevádzkovateľa alebo štrajky.

PREPOJENÉ STRÁNKY

Spoločnosť môže poskytovať hypertextové prepojenia na stránky na internete a Spoločnosť neposkytuje vôbec žiadne vyhlásenia o žiadnej inej stránke (ach), ku ktorej sa môžete dostať cez túto webovú stránku, alebo ktorá sa môžu napojiť na túto webovú stránku. Keď sa dostanete na inú stránku, chápete, že je nezávislá od tejto webovej stránky a že Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad obsahom alebo dostupnosťou tejto stránky. Okrem toho spojenie na akúkoľvek inú stránku neznamená, že Spoločnosť podporuje alebo akceptuje akúkoľvek zodpovednosť za obsah alebo používanie takejto stránky a nebude zodpovedná za žiadnu stratu alebo poškodenie spôsobené alebo údajne spôsobené, alebo v súvislosti s používaním alebo spoľahnutím sa na takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo cez takúto stránku alebo zdroj. Akékoľvek obavy, ktoré sa týkajú externého spojenia s ktoroukoľvek treťou stranou, by sa mali adresovať prevádzkovateľovi tej stránky.

VYHLÁSENIE O RIZIKU

Mali by ste si byť vedomý rizík, ktoré sú spojené s investovaním do cenných papierov. Prosím, pamätajte si, že výkonnosť minulého obdobia nie je nevyhnutne ukazovateľom budúcnosti, negarantuje a nepoukazuje na budúce výsledky. Pred uzatvorením finančnej transakcie by sa mala zohľadniť nezávislá finančná rada.

VŠEOBECNÉ

Všetky vyjadrené názory sú názormi Spoločnosti, ak sa neuvádza inak. Tieto názory podliehajú kedykoľvek zmene s ohľadom na trhové a iné podmienky a nemôže existovať istota, že krajiny, trhy alebo sektory dosiahnu výkon, ktorý sa očakával.

Spoločnosť môže postúpiť alebo uzavrieť subdodávateľskú zmluvu na niektoré alebo všetky svoje práva a povinnosti podľa týchto podmienok.

Spoločnosť môže z času na čas zmeniť tieto podmienky a umiestniť novú verziu na webovej stránke, po ktorej sa bude celé používanie webovej stránky riadiť touto verziou.

Ak sa niektoré ustanovenie alebo podmienka týchto podmienok stanú, alebo budú vyhlásené za nelegálne, neplatné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu, bude takáto podmienka alebo ustanovenie od nich oddelené a bude sa považovať za vymazanú.

OZNÁMENIE PRE REZIDENTOV SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

Fondy, pre ktoré koná Spoločnosť ako manažér, sú neregulované programy kolektívneho investovania podľa Zákona Spojeného kráľovstva o finančných službách a trhoch z roku 2000 a preto nemajú ochranu, ktorú poskytuje regulačný systém Spojeného kráľovstva.

OZNÁMENIE PRE HONG KONG

Fondy, pre ktoré koná Spoločnosť ako manažér, nie sú registrované na predaj v Hong Kongu a pre verejnosť v Hong Kongu nemôžu byť sprístupnené žiadne informácie z tejto webovej stránky. Obsah tejto webovej stránky nebol preskúmaný alebo schválený Hong Kongskou komisiou pre cenné papiere a termínované obchody.

OZNÁMENIE PRE REZIDENTOV AUSTRÁLIE A NOVÉHO ZÉLANDU

Fondy, pre ktoré koná Spoločnosť ako manažér, sú dostupné iba pre zákazníkov vo veľkom v Austrálii podľa časti 761G Austrálskeho zákona o korporáciách (Cth) a pre inštitucionálnych zákazníkov na Novom Zélande, ktorých podnikaním je investovanie peňazí alebo osoby na Novom Zélande, ktoré bežne a z dôvodu ich podnikania zvyčajne investujú peniaze.

OZNÁMENIE PRE REZIDENTOV SINGAPURU

Určitým fondom, pre ktoré koná Spoločnosť ako manažér, sa môžu ponúknuť inštitucionálnym investorom alebo akreditovaným investorom v Singapure. Prosím, skontaktujte sa so spoločnosťou Pioneer Investment Management Limited, singapurská pobočka, aby ste získali viac podrobností.

Na základe predchádzajúceho, vyhlasujete, že ste porozumeli a akceptujete podmienky. Tiež (i) súhlasíte s tým, že také informácie budete používať pri následnom prístupe na túto webovú stránku a že každý takýto následný prístup bude podliehať odmietnutiam, upozorneniam na riziká a iným informáciám uvedených v týchto podmienkach a (ii) ručíte, že žiadna iná osoba nebude mať prístup na túto webovú stránku z toho istého počítača, ktorý v súčasnosti používate a neprihlási sa.

Súhlasím s podmienkami
Nesúhlasím s podmienkami

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.