SPLOŠNI POGOJI

STRINJAM SE S POGOJI
NE STRINJAM SE S POGOJI

Ta dokument predstavlja splošne pogoje (Pogoji) uporabe te spletne strani Pioneer Asset Management S.A. (“PAMSA”) ("Spletna stran").

Pioneer Asset Management S.A. posluje pod nadzorom Komisije za nadzor finančnega sektorja (Comission de Surveillance du Secteur Financier. Sedež družbe se nahaja na naslovi 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg. Družba je registrirana v Luksemburgu pod številko R.C. Oddelek B 57 255, DDV ID številka LU 19067537, davčna številka 1996 2220 382.

UPORABNIKI

Ta spletna stran ni namenjena osebam v posamezni jurisdikciji, kjer je objava oziroma razpoložljivost te spletne strani prepovedana (zaradi narodnosti posamezne osebe, kraja njenega bivališča ali iz drugega razloga). Osebe, za katere velja tovrstna prepoved, ne smejo dostopati do te spletne strani. Ta spletna stran in njena vsebina se ne sme razumeti kot prodaja, nasvet, ponudba ali priporočilo v zvezi s kakršnim koli vrednostnim papirjem v kateri koli jurisdikciji, kjer bi bilo taka prodaja, nasvet, ponudba ali priporočilo nezakonita ali nepooblaščena. PAMSA ne daje nobenih zagotovil, da je spletna stran oziroma njena vsebina v posamezni jurisdikciji ustrezna oziroma na razpolago. Te informacije niso namenjene objavi oziroma se ne smejo dati na razpolago nobeni osebi v posamezni jurisdikciji, kjer bi tako ravnanje povzročilo kršitev katerih koli veljavnih zakonov oziroma predpisov. Posebej opozarjamo, da se lahko določeni skladi tržijo le v posameznih jurisdikcijah. Uporabnik mora zagotoviti, da uporaba teh informacij in transakcije sklada, ki temeljijo na njih, ne kršijo nobenih obstoječih omejitev. Uporabnik je odgovoren za to, da se informira in da ravna v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi v posamezni jurisdikciji. S tem, ko dostopa na to spletno stran, zagotavljate in jamčite, da v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi vaše jurisdikcije lahko dostopate do te spletne strani in da se strinjate s pogoji, ki so v njej navedeni.

Nič na tej spletni strani ne predstavlja naložbenega nasveta. Potencialni vlagatelji naj pred vlaganjem poiščejo ustrezen strokoven nasvet. Skladi, ki so navedeni na tej spletni strani, morda ne bodo primerni za vsakogar. Vlagatelji in potencialni vlagatelji naj poiščejo ustrezen nasvet svetovalca za naložbe glede primernosti naložb in glede tega, ali potrebujejo kakršno koli vladno soglasje oziroma soglasje drugega organa oziroma ali morajo izpolniti kakršne koli formalnosti, da bi lahko vložili sredstva v določen sklad. Naložbe v sklad imajo lahko davčne posledice, zato je pomembno, da se zavedate, da PAMSA ne ponuja davčnega svetovanja. Stopnja in osnova obdavčitve se lahko spremeni. Prosimo vas, da se glede morebitnih davčnih posledic posvetujete z vašim davčnim svetovalcem. Vpisi enot premoženja sklada se lahko izvedejo le na podlagi ustreznih dokumentov s ponudbo in se ne smejo izvesti preko te spletne strani.

Vsak uporabnik, ki v kakršni koli obliki informacije, ki so vzete s te spletne strani, distribuira kateri koli osebi, se strinja, da bo priložil kopijo te strani in pridobil soglasje posamezne druge osebe o tem, da bo ravnala v skladu s pogoji, ki so navedeni na tej strani.

Informacije, ki so navedene na spletni strani, niso namenjene za distribucijo in ne predstavljajo ponudbe za prodajo ali poziv za kakršne koli ponudbe za nakup kakršnih koli vrednostnih papirjev ali storitev v Združenih državah Amerike ali na katerem koli njenem teritoriju ali območjih, ki so pod njihovo jurisdikcijo oziroma za oziroma v korist katere koli osebe iz Združenih držav Amerike. Za namene teh pogojev izraz oseba iz Združenih držav Amerike vključuje, a ni omejena na, osebe (vključno s partnerstvom, korporacijo, družbo z omejeno odgovornostjo ali podobnimi subjekti), ki so državljani ali rezidenti Združenih držav Amerike ali so organizirane ali ustanovljene v skladu z zakoni Združenih držav Amerike. Skladi, ki so navedeni na tej spletni strani, niso registrirani v Združenih državah Amerike na podlagi Zakona o investicijski družbi (Investment Company Act) iz leta 1940. Enote ali delnice teh skladov niso registrirane v Združenih državah Amerike na podlagi Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav (Securities Act) iz leta 1933, s spremembami.

Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov in jih ne nakazujejo. Ne dajemo nobenih zagotovil, da bodo države, trgi ali sektorji dosegali pričakovane rezultate. Vlaganje vključuje določena tveganja, vključno s političnimi in valutnimi tveganji. Donos naložb in vrednost glavnice se lahko zniža in poviša in lahko povzroči izgubo vloženega kapitala. Določeni skladi lahko večino sredstev vlagajo v katere koli oziroma kombinacijo (i) vrednostnih papirjev na nastajajočih trgih, s čimer je sklad izpostavljen višjim likvidnostnim, valutnim, političnim, regulatornim in ekonomskim tveganjem; (ii) vrednostnih papirjev na posameznem trgu/sektorju, ki so podvrženi višji koncentraciji tveganja kot naložbe z bolj razpršenim portfeljem; (iii) vrednostnih papirjev družb z nizko tržno kapitalizacijo (small cap družbe), ki so podvržene višjim tveganjem neplačil, likvidnostnim in nihajnostnim tveganjem kot naložbe v družbe z veliko tržno kapitalizacijo (Large Cap družbe); ter (iv). Vrednostnih papirjev z oceno, ki je nižja od ocene investment grade, ki so izpostavljeni višjim tveganjem na strani nasprotne stranke oziroma posojilnim tveganjem, tržnim ter likvidnostnim tveganjem. Tovrstne naložbe lahko povzročijo občutno zmanjšanje neto vrednosti sredstev sklada. Določeni skladi lahko poleg tega vlagajo v izvedene finančne instrumente, ki lahko določen sklad izpostavijo občutnim tveganjem na strani nasprotne stranke oziroma posojilnim tveganjem, tržnim ter likvidnostnim tveganjem in potencialni občutni izgubi. Opozarjamo vas, da lahko na vrednost čezmorskih naložb vplivajo tudi valutna gibanja.

DOSTOP DO SPLETNE STRANI

PAMSA vam podeljuje omejeno pravico do uporabe te spletne strani. Vaša pravica do uporabe te spletne strani je pogojena s tem, da se vi strinjate, da boste v celoti ravnali v skladu s temi pogoji in katerimi koli drugimi pravili, postopki, politikami, določili in pogoji, ki urejajo celotno spletno stran oziroma kateri koli njen del. PAMSA si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in iz kakršnega koli razloga prekliče vašo pravico do uporabe celotne spletne strani oziroma katerega koli njenega dela. Vi ne smete na noben način kršiti ali poskušati kršiti varnosti te spletne strani.

VSEBINA SPLETNE STRANI

PAMSA si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni informacije, ki so posredovane na tej spletni strani.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Avtorske pravice in vse druge pravice intelektualne lastnine, ki obstajajo na tej spletni strani, ter vsaka in vse informacije, ki so posredovane na spletni strani oziroma preko nje, so last PAMSA ali tretje osebe, ki je imetnik licence. Razen v primeru, ko ste pridobili naše predhodno pisno soglasje, vi ne smete kopirati, spremeniti, objaviti, podeliti licenco, prodati, preprodati, posredovati tretjim osebam ali na kakršen koli način omogočiti, da bodo informacije, ki so pridobljene s spletne strani, dane na razpolago na kakršen koli način ali na kakršnem koli mediju tretjim osebam.

DOSTOPNOST SPLETNE STRANI

PAMSA si bo prizadevala, da so spletna stran dostopna, vendar pa ne more zagotoviti, da bo spletna stran delovala neprekinjeno oziroma brez prekinitev ali da na spletni strani ne bo napak. Vi ne smete poskušati motiti pravilnega delovanja spletne strani, kar med drugim pomeni, da zlasti ne smete zaobiti varnostnih elementov, posegati ali vdirati v spletno stran ali na kakršen koli drug način motiti kateri koli računalniški sistem, strežnik, spletno stran, usmerjevalnik ali katero koli drugo napravo, ki je povezana na internet.

PAMSA si pridržuje pravico, da popravi, izboljša ali spremeni spletno stran in da ukine dostop do spletne strani za potrebe vzdrževanja ali izboljšav.

ODGOVORNOST

Ta spletna stran je na voljo “v obliki, kot je”. Niti PAMSA niti kateri koli ponudnik informacij, imetnik licenc, direktor, zaposleni ali agent ne jamči, da bo njihova dobava informacij uporabnikom (storitev) neprekinjena ali brez napak. Poleg tega niti PAMSA niti kateri koli ponudnik informacij, imetnik licenc, direktor, zaposleni ali agent ne jamči za kakršne koli rezultate, ki naj bi bili doseženi na podlagi uporabe storitev.

Storitev je posredovana brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali nakazanih, kar vključuje, a ni omejeno na, jamstva lastninske pravice ali nakazana jamstva zadovoljive kvalitete ali primernosti za določene namene ali druga jamstva, z izjemo jamstev, ki so nakazana na podlagi veljavnega prava in se v skladu z veljavnim pravom ne morejo izključiti, omejiti ali spremeniti. Vsi pogoji, jamstva in zagotovila, ki niso izrecno navedena v teh pogojih, so izključena v največjem obsegu, kot je to mogoče v skladu z veljavno zakonodajo.

Vi ste odgovorni, da zagotovite, da vaš računalnik izpolnjuje vse ustrezne tehnične specifikacije, ki so potrebne za uporabo spletne strani. Poleg tega razumete, da PAMSA ne more in tudi ne garantira oziroma jamči, da bo posamezen material, ki je dan na razpolago na spletni strani, prost okužb, virusov in/ali drugih kod, ki bi imele kužne ali uničujoče lastnosti. Vi ste odgovorni za uveljavitev zadostnih postopkov in virusnih pregledov (vključno s pregledi proti virusom in drugimi varnostnimi pregledi), s katerimi boste zadovoljili vaše posebne zahteve glede točnosti vnosa in iznosa podatkov.

PAMSA storitve ponuja brezplačno, zato niti PAMSA niti katera koli druga oseba, ki sodeluje pri pripravi, izdelavi ali dostavi storitev (skupaj imenovani ponudniki storitev), ne bo odgovorna (na podlagi načel odškodninskega prava, pogodbenega prava ali na kakršen koli drug način) za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki bi izhajala iz uporabe spletne strani ali storitev oziroma iz nezmožnosti uporabe spletne strani ali storitev oziroma iz kakršne koli kršitve kakršnega koli jamstva. Ponudniki storitev ne bodo na noben način odgovorni za kakršen koli izbor ali zadržanje oziroma dejanje ali opustitev na strani uporabnika v povezavi s storitvami oziroma nezmožnostjo uporabe storitev oziroma kakršne koli kršitve kakršnega koli jamstva. Ponudniki storitev ne bodo na noben način odgovorni za kakršen koli izbor ali zadržanje oziroma dejanje ali opustitev na strani uporabnika v povezavi s storitvami. Ponudniki storitev niso odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi prestrezanja storitev s strani tretje osebe, kraje, napake operaterjev ali stavk.

POVEZANE STRANI

PAMSA lahko posreduje tekstovne povezave do spletnih strani na internetu, pri čemer PAMSA ne daje nobenih zagotovil o kateri koli drugi spletni strani, do katere bi morebiti dostopali preko te spletne strani oziroma ki bi lahko vsebovala povezavo do te spletne strani. Ko dostopate do katere koli druge spletne strani, razumete, da je vsaka taka spletna stran neodvisna od te spletne strani in da PAMSA ne nadzoruje vsebine ali dostopnosti posamezne druge spletne strani. Poleg tega povezava do katere koli druge spletne strani ne pomeni, da PAMSA podpira ali prevzema kakršno koli odgovornost za vsebino ali uporabe take druge spletne strani in ne bo odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi bila povzročena ali ki naj bi bila domnevno povzročena s strani ali v povezavi z uporabo ali zanašanjem na kakršno koli tovrstno vsebino, blago ali storitve, ki so na razpolago na ali preko katere koli druge spletne strani ali vira. Vsako skrb glede katere koli zunanje povezave na spletno stran tretje osebe se mora posredovati operaterju te druge spletne strani.

IZJAVA O TVEGANJIH

Opozarjamo vas, da morate poznati tveganja, ki so povezana z vlaganjem v vrednostne papirje. Prosimo ne pozabite, da pretekli rezultati niso nujno vodilo za prihodnost, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov in niso kazalnik za prihodnje rezultate. Pred sklenitvijo kakršne koli finančne transakcije se morate posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem.

SPLOŠNO

Razen če je izrecno navedeno nasprotno, so vsa stališča, ki so podana na tej spletni strani, stališča PAMSA. Ta stališča se lahko spremenijo kadarkoli na podlagi tržnih in drugih pogojev in ne dajemo nobenih zagotovil, da bodo države, trgi ali sektorji poslovali v skladu s pričakovanji.

PAMSA lahko odstopi ali sklepe dogovor s podizvajalci za vse oziroma katero koli svojo pravico in obveznost na podlagi teh pogojev.

PAMSA lahko te pogoje od časa do časa spremeni in njihovo novo verzijo objavi na tej spletni strani. Po objavi nove verzije bo taka nova verzija veljala za uporabo te spletne strani.

Če katera koli določba ali pogoj tej pogojev postane ali bo razglašena za nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo iz kakršnega koli razloga, se bo taka določba ali pogoj izločila od preostalih in se bo štela za izbrisano iz preostalih določb in pogojev.

OBVESTILO ZA REZIDENTE VELIKE BRITANIJE

Skladi, v povezavi s katerimi PAMSA deluje kot družba za upravljanje, so neregulirane kolektivne naložbene sheme v smislu Zakona VB o finančnih storitvah in finančnih trgih (UK Financial Services and Markets Act) iz leta 2000 in zato ne ponujajo zaščite, ki jo omogoča regulatorni sistem Velike Britanije.

OBVESTILO ZA HONG KONG

Skladi, v povezavi s katerimi PAMSA deluje kot družba za upravljanje, niso registrirani za prodajo v Hong Kongu, zato se nobena informacija s te spletne strani ne sme posredovati javnosti v Hong Kongu. Komisija za vrednostne papirje in terminske posle Hong Konga (Hong Kong Securities and Futures Commission) ni pregledala oziroma odobrila vsebine te spletne strani.

OBVESTILO ZA REZIDENTE AVSTRALIJE IN NOVE ZELANDIJE

Skladi, v povezavi s katerimi PAMSA deluje kot družba za upravljanje, so v Avstraliji na voljo le za grosistične stranke v smislu določb člena 761G avstralskega Zakona o korporacijah (Corporations Act (Cth)). Omenjeni skladi so v Novi Zelandiji na voljo institucionalnim strankam, katerih dejavnost je vlaganje denarja, oziroma osebam v Novi Zelandiji, ki v okviru rednega poslovanja in za namene svojega poslovanje običajno vlagajo denarna sredstva.

OBVESTILO ZA REZIDENTE SINGAPURJA

Določeni skladi, v povezavi s katerimi PAMSA deluje kot družba za upravljanje, se lahko ponujajo institucionalnim vlagateljem in akreditiranim vlagateljem v Singapurju. Prosimo vas, da za več informacij kontaktirate Pioneer Investment Management Limited, podružnica v Singapurju.

S tem, ko nadaljujete, potrjujete, da ste razumeli te pogoje in da jih sprejemate. Poleg tega se vi (i) strinjate, da bodo navedene informacije veljale za vsak vaš naslednji dostop do te spletne strani, ter da bodo za vsak posamezen prihodnji dostop do te spletne strani veljale izjave o omejitvi odgovornosti, opozorila o tveganjih in druge informacije, ki so navedene v teh pogojih, ter (ii) jamčite, da ne bo nobena druga oseba dostopala do te spletne strani iz istega računalnika in z istim uporabniškim imenom, kot ga vi uporabljate v tem trenutku.

Pioneer Investments je tržno ime skupine družb Pioneer Global Asset Management S.p.A.

STRINJAM SE S POGOJI
NE STRINJAM SE S POGOJI

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.