ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ПРИЕМАМ ПРАВИЛАТА
НЕПРИЕМАМ ПРАВИЛАТА

Следват правилата и условията ("Условията") според които можете да ползвате този Електронен Сайт ("Сайта") на Pioneer Asset Management S.A., член на групата Amundi ("Дружеството").

Дружеството е под надзора на Люксембургската Comission de Surveillance du Secteur Financier. Седалището на компанията е на 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 и е регистрирано в Люксембург с регистрация Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Тази Страница не се отнася за потребители, намиращи се в юрисдикции, където (по причина на националността на потребителите, тяхното местожителство или друго) публикуването, или наличността на тази Страница е забранена. Потребители, за които се отнасят такива забрани, не трябва да влизат в този Сайт. Този Сайт и неговото съдържание не трябва да се считат за предложение, съвет, препоръка, или оферта за сделки с каквито и да било финансови инструменти в която и да е юрисдикция, където такава оферта, предложение, или препоръка би била незаконна или неразрешена. Дружеството не заявява, че този Сайт, или която и да е част от неговото съдържание, са подходящи или налични за употреба във всички юрисдикции. Тази информация не е предназначена да бъде публикувана, или направена достъпна на потребители в която и да е юрисдикция, където ако това бъде направено ще има като резултат противоречие с действащи закони и регулации. По специално, някои фондове могат да бъдат предлагани само в някои юрисдикции. Потребителят трябва да подсигури, че използването на тази информация, както и която и да е транзакция с фондове в резултат на използването, не противоречи на никоя съществуваща законова забрана. Отговорност на потребителя е да бъде информиран за и да съблюдава всички релевантни закони и регулации във всяка касаеща го юрисдикция. Като влизате в този Електронен Сайт, вие декларирате и гарантирате, че релевантните закони и регулации за вашата юрисдикция ви позволяват да използвате Електронния Сайт, и че сте съгласни с условията описани тук.

Нищо представеното в този Сайт не представлява инвестиционен съвет, в резултат потенциалните инвеститори трябва да потърсят подходящ професионален съвет преди да инвестират. Фондовете, представени в този Сайт, могат да не са подходящи за всеки. Инвеститорите и потенциалните инвеститори трябва да потърсят подходящ съвет от инвестиционен консултант дали инвестицията е подходяща и дали се нуждаят от правителствено или друго разрешение, или трябва да следват някакви формалности, които да им позволят да инвестират в даден фонд. Инвестициите във фондове, могат да имат данъчни последствия и е важно да имате в предвид, че Дружеството не предлага данъчни съвети. Нивата и базата за облагане може да се променят. Трябва да консултирате собствения си данъчен съветник за да разберете приложимите данъчни последици. Инвестициите във даден фонд могат да бъдат правени само на база на необходимите за целта документи и не могат да бъдат правени през този Сайт.

Всеки потребител, който разпространява под каквато и да е форма информация от този Сайт на друго лице се съгласява да прилага копие на тази страница и да получи съгласието на другото лице да спазва условията, описани в тази страница.

Информацията, съдържаща се в този Сайт не е за дистрибуция и не представлява предложение за продажба, или предложение за покупка на финансови инструменти или услуги в САЩ, или които и да е от техните територии, или придобивки които са под тяхна юрисдикция, или в полза на/към лица на САЩ. За целта на тези Условия, лицата от САШ включват, но не са ограничени до лица (включително партньорски сдружения, корпорации, дружества с ограничена отговорност, или подобни образувания), които са граждани или резиденти на САЩ, или са организирани или инкорпорирани според законите на САЩ. Фондовете от този Сайт не са регистрирани в САЩ според Investment Company Act of 1940 и дяловете и акциите на тези фондове не са регистрирани в САЩ според Securities Act of 1933 of the United States и техните изменения.

Предишните резултати/ доходност на фондовете нямат връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в Под-фондовете не са покрити от гаранционен или резервен фонд. Инвестициите съдържат някои рискове, включително политически и валутен риск. Някои фондове могат да инвестират голяма част от активите си в някое от, или в комбинация от (i) ценни книжа от развиващи се пазари, излагайки фонда на по-висок ликвиден, валутен, политически, регулаторен и икономически риск (ii) ценни книжа на един пазар/сектор , което е обект на по-висок риск в следствие на концентрация от инвестициите в по-разпределен портфейл (iii) компании с малка капитализация, които са обект на по-висок ликвиден, волатилен риск и риск от неплатежоспособност от инвестициите в компании с голяма капитализация; и (iv) ценни книжа без инвестиционен рейтинг, които са обект на по-висок кредитен, пазарен и ликвиден риск от инвестициите в ценни книжа с инвестиционен рейтинг. Такива инвестиции могат да доведат до значителни загуби за нетната стойност на активите на фонда. Някои фондове могат също така да инвестират и във финансови деривати, които могат да изложат съответния фонд на значителен кредитен, пазарен и ликвиден риск и да доведат то потенциални значителни загуби. Моля, имайте предвид, че валутните колебания могат също да се отразят на инвестициите.

ДОСТЪП ДО САЙТА

Дружеството ви дава ограничено право да използвате Сайта. Вашето право да използвате Сайта е свързано с вашето съгласие да спазвате тези Условия в тяхната цялост, както и всички други правила, процедури, политики, правила и условия, които се отнасят до целия Сайт, или части от него. По всяко време и по всякаква причина Дружеството може да ви отнеме правото да използвате целия, или част от Сайта. Не трябва да нарушавате, или да се опитвате да нарушите целостта на Сайта.

СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

Дружеството си запазва правото да променя или заменя съдържанието на този Сайт по всяко време.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата върху текстовете и всички други права върху интелектуална собственост съдържащи се в този Сайт и всяко парче информация предоставено чрез Сайта е собственост на Дружеството, или трета лицензирана страна. Не можете да копирате, променяте, лицензирате, продавате, препродавате, препредавате, или по някакъв друг начин да правите информацията получена от този Сайт по никакъв начин, или чрез никоя медия достъпна на никоя трета страна, освен ако не сте получили нашето писмено разрешение.

НАЛИЧНОСТ НА САЙТА

Дружеството ще направи необходимото за да бъде този Сайт наличен, но не може да гарантира, че Сайта ще работи непрестанно, или без прекъсване, или че ще бъде без наличието на грешки. Вие не трябва да правите опити да пречите на добрата работа на Сайта, по-специално, не трябва да правите опити да пробивате сигурността, да бърникате, хаквате, или по друг начин възпрепятствате която и да е компютърна система, сървър, сайт, рутер, или друго устройство свързано с интернет.

Дружеството си запазва правото да коригира, подобрява или променя Сайта, както и да прекъсва достъпа до Сайта за поддръжка и подобрения.

ОТГОВОРНОСТ

Сайтът е предоставен на база "какъвто е" и нито Дружеството, нито който и да е от неговите доставчици на информация, лицензодатели, директори, служители, или агенти гарантират че тяхното предоставяне на информация на потребителите (Услугата) ще бъде без прекъсване или без наличието на грешки, като нито Дружеството нито неговите доставчици на информация , лицензодатели, директори, служители, или агенти дават гаранция за резултатите, които могат да се получат от използването на Услугата.

Услугата се разпространява без гаранции от никакъв вид, нито изрични, нито по подразбиране, включително, но не ограничено до гаранции за заглавия или гаранции по подразбиране за удовлетворяващо качество, или за пригодност за определена цел, или за нещо друго освен тези гаранции, които са по подразбиране и невъзможни за премахване, ограничаване, или промяна според приложимото законодателство.

Всички условия, гаранции или представяния, които не са изрично описани в тези Правила са изключени до пълния им размер позволен по закон.

Вие отговаряте да осигурите вашата компютърна система да отговаря на всички технически изисквания, необходими да ползвате Сайта. Вие също така разбирате, че Дружеството не може и не гарантира и не обещава, че който и да е материал наличен на Сайта ще бъде свободен от инфекции, вируси и/или друг код, който има заразяващо, или разрушително действие. Вие сте отговорни да въведете достатъчно процедури и проверки за вируси (включително антивирусни и други проверки на сигурността) за да отговорите на вашите конкретни изисквания за точността на входящите и изходящите данни.

Дружеството предоставя Услугата безплатно и следователно нито Дружеството нито някой друг включен в създаването, изработването или предоставянето на Услугата (заедно “Доставчици на услуги”) ще бъде отговорен (за вреди, по договор или по друг начин) за коя да е директна, индиректна, инцидентна, специална или опосредтсвена вреда, произлизаща от употребата на Сайта или Услугата, или от невъзможността да се използва Сайта или услугата, или от нарушаването на какъвто и да е ангажимент. Доставчиците на услуги няма по никакъв начин да бъдат отговорни за никое действие или загуби на потребителя във връзка с Услугата, или невъзможността да се ползва Услугата или за нарушаването на коя да е гаранция. Доставчиците на услуги няма по никакъв начин да бъдат отговорни за никой избор, или задържане на, или загуби на потребителя във връзка с Услугата. Доставчиците на услуги не са отговорни за никоя загуба или щета, която може да е резултат от прихващането на услугата от трети страни, кражби, грешка на оператори, или стачки.

СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ (ЛИНКОВЕ)

Дружеството може да предостави хипертекст линкове към сайтове от Интернет и Дружеството не предоставя никакви гаранции за който и да е друг сайт (сайтове), които можете да достигнете чрез този Сайт, или които могат да препращат към Сайта. Когато вие влизате в друг сайт, вие разбирате, че той е независим от Сайта и, че Дружеството няма контрол върху съдържанието, или наличността на този сайт. В допълнение, препратка (линк) към който и да е друг сайт не означава, че Дружеството застава или приема каквато и да е отговорност за съдържанието, или употребата на такъв сайт и няма да бъде отговорна за никоя загуба или вреда, причинена или определена да бъде причинена от, или във връзка с употребата на, или позоваване на което и да е такова съдържание, стока или услуга, налични на или чрез какъвто и да е такъв сайт, или източник. Всяко оплакване относно която и да външна препратка към който и да е сайт на трета страна, трябва да бъде отпратено към оператора на този сайт.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РИСК

Трябва да знаете рисковете, свързани с инвестирането в ценни книжа. Моля, помнете че миналите резултати нямат по необходимост връзка и не са показателни за бъдещите резултати. Независим финансов съвет трябва да бъде взет преди да влезете в която и да е финансова сделка.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Освен, ако не е отбелязано друго, всички виждания са тези на Дружеството. Тези виждания подлежат на промяна по всяко време на база на състоянието на пазарите и на други условия и няма гаранции, че страните, пазарите или секторите ще се представят както се очаква.

Дружеството може да възложи, или да сключи договор за подизпълнение на всяко или на всички свои права по настоящите Правила.

Дружеството може да променя тези Правила от време на време и да публикува новите версии на Сайта, в следствие на което ползването на Сайта ще извършва съгласно новата версия на правилата.

Ако някое от условията и термините в тези Правила стане, или бъде декларирано за незаконно, невалидно или неприложимо по каквато и да е причина, такива условия или термини ще бъдат отделени от Правилата и ще се считат за премахнати от тях.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДАНЪЦИТЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Фондовете, за които Дружеството е управляващо дружество, не са регулирана колективна инвестиционна схема според UK Financial Services and Markets Act 2000 и следователно не носят защитата на надзорната система в Обединеното Кралство.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ХОНК КОНГ

Фондовете, за които Дружеството е управляващо дружество, не са регистрирани за продажба в Хонк Конг и информация от този Сайт не може да бъде публикувана публично в Хонк Конг. Съдържанието на този Сайт не е прегледано и одобрено от Hong Kong Securities and Futures Commission.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕЛАНДИЯ

Фондовете, за които Дружеството е управляващо дружество, са налични само за продажби на едро в Австралия според секция 761G of Australian Corporations Act (Cth)) и за продажби на институционални клиенти в Нова Зеландия, чиито бизнес е инвестирането на средства, или на лица в Нова Зеландия, които обичайно и за целта на своя бизнес обикновено инвестират пари.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА СИНГАПУР

Някои фондове, за които Дружеството е управляващо дружество могат да бъдат предлагани на Институционални Инвеститори и Акредитирани Инвеститори в Сингапур. Молим, свържете се с Pioneer Investment Management Limited, клон Сингапур за повече информация.

Продължавайки, вие декларирате, че сте разбрали и приемате Правилата. Вие също (i) се съгласявате че тази информация ще се прилага за всяко последващо ваше влизане в Сайта, и че всички тези последващи влизания ще се ръководят от ограниченията, предупрежденията за риск и другата информация, съдържаща се тук и (ii) се задължавате, че никое друго лице няма да има достъп до Сайта от същия компютър и няма да влезе в Сайта с данните, които вие сега използвате.

ПРИЕМАМ ПРАВИЛАТА
НЕПРИЕМАМ ПРАВИЛАТА

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.