A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

ELFOGADOM A FELTÉTELEKET
NEM FOGADOM EL A FELTÉTELEKET

A Pioneer Asset Management S.A. („PAMSA”), az Amundi csoport tagjának (a „Vállalat”) weboldalát („Weboldal”) Ön az alábbi Feltételek („Feltételek”) szerint használhatja.

A Vállalat a Comission de Surveillance du Secteur Financier felügyelete alá tartozik. Címe: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, bejegyezve Luxemburgban B 57 255 számon; Forgalmi adó szám: LU 19067537; Adóazonosító: 1996 2220 382

FELHASZNÁLÓK

Ez a Weboldal nem szól azoknak, akik olyan országok állampolgárai vagy lakosai, ahol a Weboldal közzététele vagy elérhetősége tiltott. Azok, akikre ilyen tiltás vonatkozik, nem használhatják ezt a Weboldalt. Ez a Weboldal és annak tartalma nem tekintendő bármely értékpapírra vonatkozó figyelemfelkeltésnek, tanácsnak, ajánlatnak, vagy javaslatnak, ha a jogszabályok szerint az ilyen ajánlat, figyelemfelkeltés, vagy javaslat tiltott vagy jogosulatlan. A Vállalat nem állítja, hogy a Weboldal vagy az abban szereplő bármely tartalom bármelyik országban megengedett illetve rendelkezésre áll. A Weboldalon szereplő információt nem kívánjuk közzétenni vagy bárki rendelkezésére bocsátani olyan országban, ahol ez bármilyen alkalmazandó jogszabály vagy rendelkezés megsértését eredményezné. Nevezetesen, egyes alapokat csak bizonyos törvénykezési környezetben lehet forgalmazni. A felhasználónak kell gondoskodni arról, hogy a Weboldalon található információk hasznosítása és az ebből származó bármely tranzakció ne ütközzön jogszabályi korlátozásokba. A felhasználó saját maga felel azért, hogy tájékozódjék az adott országban kötelező érvényű szabályozásról, és betartsa az abban foglaltakat. Azzal, ha használja a Weboldalt, Ön egyben kijelenti és szavatolja, hogy az Ön országának vonatkozó szabályozása megengedik Önnek a Weboldal használatát, a Weboldalból származó információkat a vonatkozó szabályozással összhangban fogja alkalmazni, és elfogadja az itt leírt összes feltételt.

A Weboldal tartalma nem minősül befektetési tanácsnak és a leendő befektetőknek szakember tanácsát érdemes kikérniük, mielőtt befektetnének. A Weboldalon szereplő alapok nem mindenki számára jelentenek megfelelő befektetési megoldást. A befektetőknek és leendő befektetőknek befektetési tanácsadótól érdemes tanácsot kérni arról, hogy az adott befektetési lehetőség számukra megfelelő-e és arról, hogy a befektetés igényel-e valamilyen kormányzati vagy egyéb hozzájárulást, illetve a befektetésnek vannak-e betartandó formai követelményei. Az alapokba történő befektetéseknek adózási következményei lehetnek és nem szabad elfelejteni, hogy a Vállalat adótanácsadással nem foglalkozik. Változhat az adó mértéke és alapja. Önnek saját tanácsadójával kell konzultálnia, hogy tisztában legyen a lehetséges adózási következményekkel. Bármely alapba való befektetés csak a megfelelő ajánlati dokumentumok igénybevételével történhet, ezen a Weboldalon keresztül nincs rá lehetőség.

Minden felhasználó, aki a Weboldalon található információkat bármely formában egyéb személyeknek továbbadja, kötelezi magát arra, hogy csatolja ennek az oldalnak a másolatát és megszerzi az egyéb személyek beleegyezését a tekintetben, hogy betartják az ott felsorolt feltételeket.

A Weboldalon szereplő információk nem terjesztésre szolgálnak, nem minősülnek értékpapírok vagy szolgáltatások értékesítésére vagy megvételére tett ajánlatnak az Amerikai Egyesült Államokban, illetve a hozzá tartozó vagy birtokát képező, fennhatósága alá tartozó területeken, sem pedig az amerikai egyesült államokbeli illetőségű személyek javára. A jelen Feltételek alkalmazása során amerikai egyesült államokbeli illetőségű személy (ideértve a korlátlan felelősségű tagok társulását, vállalkozásokat, korlátolt felelősségű vállalatokat és hasonló jogi személyiségeket is) korlátozás nélkül az, aki az Amerikai Egyesült Államok állampolgára vagy lakosa, illetve az Amerikai Egyesült Államok törvényei szerint jött létre vagy alakult meg. Ezeket az alapokat nem jegyezték be az Amerikai Egyesült Államokban a befektetési társaságokról szóló 1940. évi törvény hatálya alatt, és a Weboldalon szereplő alapok befektetési jegyeinek, illetve részvényeinek bejegyzése sem történt meg az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokról szóló, módosításokkal egységes szerkezetű 1933. évi törvénye szerint.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt indikációt vagy garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére vonatkozóan! Semmi nem biztosítja, hogy bármely ország, piac vagy ágazat a várakozásoknak megfelelően teljesít. A befektetésekkel politikai és árfolyamkockázatok járnak. Vannak olyan alapok, amelyek jelentős összegeket fektetnek az alábbi lehetőségek közül egybe vagy többe: (i) a feltörekvő piacok pénzügyi eszközeibe, amelyek magasabb likviditási, árfolyam, politikai, szabályozási és gazdasági kockázatoknak teszik ki az alapokat, (ii) egyetlen piac vagy ágazat pénzügyi eszközeibe, ami magasabb koncentrációs kockázattal jár, mint a több féle piacon befektetett állomány, (iii) kis tőzsdecégekbe, amelyek esetén magasabb a nemfizetés, a likviditás szűke és a volatilitás kockázata, mint a magas tőkeértékűeknél, valamint (iv) nem befektetési minősítésű pénzügyi eszközökbe, amelyekben magasabbak a partner-, illetve hitelkockázatok, valamint a piaci és likviditási kockázatok, mint a befektetésre ajánlottakban. Az ilyen befektetések következtében az alap nettó eszközértéke jelentős veszteségnek lehet kitéve. Vannak olyan alapok, amelyek származékos pénzügyi eszközökbe is fektethetnek, ezzel jelentős partner- és hitelkockázatnak, piaci, likviditási kockázatnak és esetleges jelentős veszteségeknek kitéve az adott alapot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az árfolyam-ingadozások is érinthetik a befektetéseik értékét!

A WEBOLDAL ELÉRÉSE

A Vállalat korlátozott jogot biztosít Önnek a Weboldal használatára. Ön abban az esetben nyer jogot a Weboldal használatára, ha maradéktalanul betartja ezeket a Feltételeket és minden más olyan szabályt, amely a Weboldal egy részére vagy egészére vonatkozik. A Vállalat bármikor és indokolás nélkül megvonhatja Öntől a Weboldal egy részének vagy egészének használati jogát. Tilos a Weboldal, a szolgáltatások vagy hálózati szerverek vagy a Weboldalhoz csatlakozó fiókok biztonságát illetve általában a Weboldal biztonságát megsérteni, gyenge pontjait kihasználni, vagy erre kísérletet tenni.

A WEBOLDAL TARTALMA

A Vállalat továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyújtott információ bármely részét vagy egészét megváltoztassa vagy módosítsa.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Weboldallal kapcsolatos szerzői jogok és minden más szellemi tulajdonjog, illetve a Weboldalon keresztül elérhető minden egyes információ tulajdonjoga a Vállalatot vagy harmadik fél licence tulajdonost illet meg. Ezekről a Vállalat előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos másolatot készíteni, módosítani, közzétenni, engedélyezni, értékesíteni, továbbértékesíteni, továbbadni vagy azokat más módon harmadik felek rendelkezésére bocsátani.

A WEBOLDAL RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

A Vállalat nem szavatolja a Weboldal folyamatos, megszakítás nélküli vagy hibamentes működését illetve a bárhonnan történő elérhetőségét. Tilos megpróbálni beavatkozni a Weboldal megfelelő működésébe, különösen tilos a biztonsági rendszer kijátszása, megbolygatása, feltörése vagy bármely számítástechnikai rendszer, szerver, honlap, router vagy egyéb internethez csatlakozó eszköz más módon történő megrongálása.

A Vállalat fenntartja magának a jogot arra, hogy kijavítsa, fejlessze vagy megváltoztassa a Weboldalt, illetve karbantartási, fejlesztési céllal felfüggessze a Weboldal elérését.

FELELŐSSÉG

A Weboldalt „adott állapotban” biztosítjuk, és sem a Vállalat, sem a tájékoztatást nyújtó, felhasználási engedélyt adó egyetlen partnere, igazgatója, munkavállalója vagy megbízottja sem szavatolja, hogy az a tájékoztatás, amelyet a felhasználóknak nyújtanak (a „szolgáltatás”) nem szakad majd meg és hibátlan lesz, továbbá sem a Vállalat, sem pedig semelyik tájékoztatást nyújtó, felhasználási engedélyt adó partnere, igazgatója, munkavállalója vagy megbízottja sem szavatolja a szolgáltatás igénybevételével elérhető eredményt.

A szolgáltatás mindenféle kifejezett vagy beleértett szavatosság és felelősség nélkül kerül forgalomba, korlátozás nélkül ideértve a jogszavatosságot is, illetve minden olyasmire vonatkozó burkolt szavatosságot is, hogy a szolgáltatás minősége kielégítő vagy adott célra alkalmas volna.

A Vállalat minden, a jelen Feltételekben nevesített vagy külön meg nem nevezett szavatossága, felelőssége vagy kötelezettségvállalása a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb körben és legnagyobb mértékben kizárt.

Az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy számítógéprendszere megfeleljen a Weboldal használatához szükséges műszaki előírásoknak. Ön tudomásul veszi, hogy a Vállalat nem tudja garantálni, szavatolni és nem is garantálja vagy szavatolja, hogy a Weboldalon elérhető bármely anyag fertőzés-, vírus és/vagy más olyan kódoktól mentes, amelyek roncsoló, leépítő hatásúak. Az Ön felelőssége, hogy megtegye a megfelelő vírusellenőrzési lépéseket (ideértve a vírusvédelmet és egyéb biztonsági ellenőrző intézkedéseket is) annak érdekében, hogy az adatbevitel és az eredmények pontosságára vonatkozó saját követelményei teljesüljenek.

Mivel a Vállalat a szolgáltatást ellenszolgáltatás nélkül nyújtja, sem a Vállalat, sem a szolgáltatás létrehozásában, előállításában és leszállításában részt vevő egyik fél (a továbbiakban együttesen „szolgáltatók”) sem vonható felelősségre (sem kártérítési, sem kötelmi vagy más jog keretében) semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, sajátos vagy következményként fellépő kárért, amely a Weboldal használatából vagy a szolgáltatás igénybevételéből vagy abból adódik, hogy a Weboldal vagy a szolgáltatás nem vehető igénybe. A szolgáltatók semmilyen módon nem vonhatók felelősségre azokért a tevékenységekért és mulasztásokért, amelyeket a felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban végez, sem azért, ha a szolgáltatás nem vehető igénybe. A szolgáltatók semmilyen módon nem vonhatók felelősségre a felhasználónak a szolgáltatással kapcsolatos választásaiért, fenntartásaiért, tevékenységeiért vagy mulasztásaiért. A szolgáltatók nem felelnek semmilyen kárért, amely abból ered, hogy a szolgáltatásokat harmadik felek kikémlelik, ellopják, sem pedig az operátorok hibáiért és sztrájkjaiért, valamint más erőhatalomnak (vis maior) minősülő eseményekért.

ÖSSZEKAPCSOLT WEBOLDALAK

A Vállalat internetes oldalakra mutató hivatkozásokat építhet be, de a Vállalat nem tesz semmiféle nyilatkozatot azokra az oldalakra vonatkozóan, amelyek erről a Weboldalról elérhetőek, vagy amelyek a honlaphoz kapcsolhatók. Ön tudomásul veszi, hogy bármelyik oldalra lép, az független ettől a honlaptól, és a Vállalat hatáskörét meghaladja a másik oldal elérhetősége vagy az ott található tartalom. Ezen túlmenően egy másik oldalra mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Vállalat az ilyen oldalon közölt tartalmat, annak felhasználását támogatja vagy azért felelősséget vállal, és nem vonható felelősségre az ilyen oldalon vagy forrásból rendelkezésre álló, azon keresztül elért tartalom felhasználásával, javak vagy szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatban, illetve azokra támaszkodva okozott, illetve állítólag okozott semmilyen veszteségért vagy kárért. A harmadik fél oldalához vezető külső hivatkozással kapcsolatos valamennyi problémával az adott oldal operátorát kell megkeresni.

KOCKÁZATOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Önnek ismernie kell a befektetések kockázatait. Kérjük, ne feledje, hogy az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt iránymutatást, indikációt vagy garanciát az alapok jövőbeli teljesítményére vonatkozóan! Javasoljuk, hogy befektetési döntése meghozatala előtt alaposan mérlegelje a befektetése tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat, illetve befektetési döntését megelőzően konzultáljon független befektetési szakemberrel.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Eltérő rendelkezés hiányában az itt kifejtettek a Vállalat álláspontját jelentik. Ezek a nézetek piaci, vagy egyéb feltételek alapján bármikor megváltozhatnak és nincs biztosíték arra, hogy az országok, piacok és szektorok teljesítménye az elvárásoknak megfelelő lesz.

A jelen Feltételek alapján a Vállalat bármely, vagy minden jogát és kötelezettségét átruházhatja vagy alvállalkozásba adhatja. A Vállalat ezeket a Feltételeket időnként megváltoztathatja, az új változatot pedig felteheti a Weboldalra, azt követően pedig a Weboldal valamennyi használatára az új változat érvényes.

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése bármely okból jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, az ilyen feltétel vagy rendelkezés elkülöníthető a többitől és nem érinti a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG LAKOSAINAK FIGYELMÉBE

Az Egyesült Királyság 2000. évi Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló törvénye értelmében a Vállalat által kezelt alapok szabályozatlan kollektív befektetési eszközök és ezért nem részesülnek az ország szabályozó rendszere által nyújtott védelemben.

HONG KONG LAKOSAINAK FIGYELMÉBE

A Vállalat által kezelt alapok Hong Kong-ban bejegyzés hiányában nem elérhetőek és a Weboldalon található információkat Hong Kong-ban nem lehet hozzáférhetővé tenni a nyilvánosság számára. A Hong Kong-i Értékpapír- és Határidős Ügylet Bizottság nem vizsgálta illetve nem hagyta jóvá a Weboldal tartalmát.

AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ ZÉLAND LAKOSAINAK FIGYELMÉBE

A Vállalat által kezelt alapok az ausztrál Társasági törvény 761G paragrafusa értelmében csak vállalati ügyfelek számára hozzáférhetők, Új-Zélandon pedig a pénzbefektetéssel foglalkozó intézményi ügyfelek, vagy üzleti célból rendszeresen pénzt befektető személyek számára.

SZINGAPÚR LAKOSAINAK FIGYELMÉBE

Szingapúrban a Vállalat által kezelt bizonyos alapok ajánlhatók intézményi befektetőknek és akkreditált befektetőknek. Kérjük, lépjen kapcsolatba a Pioneer Investment Management Limited Szingapúri fiókjával a további részletekért!

Továbblépésével Ön kijelenti, hogy megértette és elfogadja a fenti Feltételeket, és (i) azt is vállalja, hogy a fenti tájékoztatás később is minden alkalommal vonatkozik Önre, amikor ezt a Weboldalt letölti, továbbá minden későbbi letöltés esetén is alkalmazandó az itt szereplő összes kizáró nyilatkozat, kockázatra felhívó figyelmeztetés és egyéb tájékoztatás, valamint (ii) kijelenti, hogy más személy nem töltheti le a Weboldalt ugyanazon a számítógépen/eszközön keresztül, valamint azokkal a bejelentkezési paraméterekkel, amelyeket Ön jelenleg használ.

ELFOGADOM A FELTÉTELEKET
NEM FOGADOM EL A FELTÉTELEKET

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.